CV

For tiden jobber jeg hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Tidligere har jeg jobbet ved Serit Tromsø, Utdanningsdirektoratet, Senter for IKT i utdanningen, Universitetet i Tromsø og før det i Portugal i en privat bank som het Finibanco. Jeg tok også utdanningen min i Portugal og har grad «licenciado», som tilsvarer dagens Mastergrad.

Personlig Informasjon

Fullt navn Remi-Andre Mikalsen
Fødselsdato 23. April 1978
Nasjonalitet Norsk

Arbeidserfaring


2021- Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Tromsø, Norge
Prosjektleder
Ny og spennende jobb! Jeg er nå prosjektleder i det helt nyopprettede direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Jeg skal jobbe med nasjonale prosjekter knyttet til utdanning og yrkesvalg.
2019-2021 Serit IT Partner Tromsø Tromsø, Norge
Prosjektleder og deretter CPO / utviklingsleder
 • Serit Tromsø er Nord-Norges største private IT-miljø med over 40 ansatte på solsiden av Tromsøya
 • Har 60% markedsandel i tromsøområdet med noen svært velkjente nasjonale og internasjonale merkevarer og veldig mange små og mellomstore bevdrifter på kundelisten.
 • Jeg ble ansatt som prosjektleder, men etter et knapt år ble jeg forfremmet til leder for utviklingsavdelingen / chief product officer (CPO).
 • Som prosjektleder jobbet jeg med en rekke innovative prosjekter innenfor bygg, utdanning, helse, akvakultur og kommunikasjon.
 • Som CPO hadde jeg personalansvar for min avdeling, og her vetkla jeg kompetanseutvikling og skreddersydde et kompetanseprogram tilpasset de tilgjengelige ressursene i min avdeling for å ruste organisajonen for fremtidens behov.
 • Som CPO var jeg også en del av toppledelsen og deltok i jevnlige ledermøter, strategimøter, styremøter, m.m.
2018-2019 Utdanningsdirektoratet Tromsø, Norge
Sjefingeniør (IT drifts- og utviklingsleder)
 • Utdanningsdirektoratet er en offentlig etat underlagt Kunnskapsdepartementet.
 • Senter for IKT i utdanningen og Utdanningsdirektoratet ble slått sammen fra 1. januar 2018.
 • Min stilling var uendret fra tidligere, men flere prosjekter kom til.
 • Prosjektleder og primus motor for «Dimensjonering av videregående opplæring» i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Dimensjoneringsverktøyet er et BI/analysesystem som skal bistå fylkeskommunene i å dimensjonere videregående opplæring i tråd med arbeidslivets behov for kompetanse. Systemet innhenter og sammenstiller historiske data og framskrivinger med det formål å lage et objektivt faktagrunnlag for diskusjoner rundt dimensjonering av eksempelvis elektrikerutdanning på videregående skole.
 • Teknisk prosjektleder for «Nasjonal digital karriereveiledning» i samarbeid med Kompetanse Norge på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet utvikler en nasjonal plattform for digital karriereveiledning på chat og telefon med forventet lansering i 2020.
 • I fusjonsarbeidet mellom Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen jobbet jeg mye med å kartlegge og koordinere sammenslåing av IT-systemer. Utførelsen av dette arbeidet pågår fortsatt 1 år etter og krever stadig oppfølging. Arbeidet har vært spesielt utfordrende da jeg representerer «lillebrorens» interesser i fusjonsarbeidet – noe jeg mener å ha gjort på en god måte. Fusjonen medførte blant annet en overgang fra typiske «open source» løsninger på mail, lagring og andre kontorstøtteverktøy til Microsoft og skybaserte løsninger som Office 365.
2017-2018 Senter for IKT i utdanningen Tromsø, Norge
Sjefingeniør (IT drifts- og utviklingsleder)
 • Senter for IKT i utdanningen var en offentlig etat underlagt Kunnskapsdepartementet, nå sammenslått med Utdanningsdirektoratet.
 • I juni 2017 overtok jeg ansvaret for IT utviklingsgruppa i tillegg til IT driftsansvaret som jeg allerede hadde.
 • Driftsmiljøet leveres av en kommersiell leverandør, noe som medfører utstrakt leverandørstyring.
 • Utviklergruppen består av ca. 10 utviklere, der min lederoppgave består av å planlegge ressursallokering, kompetanseheving, ferieavvikling, vaktordninger, innfasing/utfasing av prosjekter med mer. I den forbindelse utviklet jeg et ressursallokeringssystem som har vært mye brukt. Noen av de største utfordringene i arbeidet som utviklingsleder har vært stor volatilitet i prioritering av nye/eksisterende prosjekter, innovasjonspregede prosjekter og nærmest konstant underbemanning.
 • I tillegg utfører jeg en rekke klassiske «forvaltningsoppgaver» som budsjettering, tertialrapportering, utlysning av stillinger, gjennomføring av jobbintervjuer og ansettelser, utlysninger av oppdrag og innkjøp innenfor og utenfor rammeavtaler, m.m.
 • Jeg var i perioden prosjektleder og primus motor for «Finnlærebedrift», en søkemotor som innhenter og sammenstiller flere titalls offentlige og private registre med formålet å kartlegge potensielle lærebedrifter. Prosjektet hadde en teknisk del, som omfattet maskinell innhenting, sammenstilling og visualisering av data som ble programmert internt. Prosjektet hadde stor grad av klassisk prosjektledelse og økonomistyring, men også en betydelig utadrettet del som bestod av å sikre finansiering, reising, innsalg, opplæring, forstå brukernes og sektorens behov og ikke minst forventningsstyring på flere forvaltningsnivåer fra departement til skole.
2011-2017 Senter for IKT i utdanningen Tromsø, Norge
Senior systemutvikler / IT-arkitekt / IT-driftsleder
 • Senter for IKT i utdanningen var en offentlig etat underlagt Kunnskapsdepartementet, nå sammenslått med Utdanningsdirektoratet.
 • Jeg ble ansatt som IT-arkitekt og startet å jobbe med søk som teknisk ansvarlig og hovedutvikleren bak søkefunksjonaliteten på utdanning.no, som brukes mer enn 25 millioner ganger i året av nettstedets 7 millioner årlige besøkende. Løsningen er basert på Solr og var svært innovativ da den ble utviklet. Jeg presenterte løsningen blant annet i Oslo på norsk Solr-meetup i 2014 og i San Diego på Solr/Lucene Revolution 2013.
 • Ble ansvarlig for IT-sikkerhet og IT-drift. Arbeidet krevde god kjennskap til Linux, nettverk, og sikkerhet, blant annet fordi det er helt nødvendig med god kompetanse på bestillersiden for å samarbeide og koordinere innsats med senterets leverandør av IT-driftstjenester.
 • Arbeidet med anskaffelser gjennom utforming av rammeavtaler og minikonkurranser, evaluering av tilbud, kontraktsinngåelse og dokumentasjon av korrekt praksis.
 • Var initiativtager til kursing av nøkkelpersonell i sikkerhetsspørsmål, samt deltagelse i «testangrep» mot senterets infrastruktur for å kartlegge svakheter ved IT-sikkerheten. Det siste resulterte blant annet i en stor omlegging av senterets interne nettverk.
 • Var prosjektleder for «Samarbeid skole-arbeidsliv» som resulterte i en verktøypakke på utdanning.no. Hovedfokus var å få flere læreplasser, bedre administrative prosesser og bedre samarbeid mellom videregående skoler og det lokale arbeidslivet. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Nordland fylkeskommune, NHO og Utdanningsdirektoratet, men medførte også utstrakt samarbeid med flere andre fylkeskommuner, Kunnskapsdepartementet og NAV. Mitt arbeid omfattet alt fra behovskartlegging og prosjektplanlegging til, interaksjonsdesign, tjenestedesign, brukertesting, teknisk utvikling og spredning/innsalg av verktøyene i sektoren. En viktig del av jobben var også å møte alle forvaltningsnivåer, forstå deres utfordringer og foreslå konkrete løsninger.
 • Var teknisk prosjektleder for «Den virtuelle matematikkskolen», en offentlig skole på nett basert på Moodle. Den virtuelle matematikkskolen lar blant annet elever på ungdomsskole ta eksamen i videregående matematikk (1T) uten å delta i klasseromsundervisning og er inne i sitt fjerde år. Arbeidet innebar kartlegging av behov, kravspesifikasjon, prosjektplanlegging, oppfølging av leverandører, tilrettelegging av databehandleravtaler, samtykkeerklæringer, personvernerklæringer, integrasjon mot Feide m.m.
 • Kjerneteknologier: Solr, Drupal, MySQL, Linux, Apache, Varnish.
2007-2011 Universitetet i Tromsø Tromsø, Norge
Overingeniør
 • Jobbet hovedsakelig med identitetsforvaltning, da mye med integrasjon av ulike datakilder og publisering av personers identiteter til ulike systemer for autentiseringsformål
 • Stor vekt på Linux serverdrift, PostgreSQL, LDAP, Python og noe PHP
2005-2007 Finibanco SA Porto, Portugal
Senior programmerer
 • Finibanco var en bank med mer enn 100 filialer, med fokus på private banking
 • Startet i utplassering og ble fast ansatt seniorprogrammerer
 • Utviklet løsninger for å måle kunders tilknytning/trofasthet til banken, intranett og deltok aktivt i analyse, planlegging og utvikling av et prosjekt som endret bankens teknologiske kurs fra Cobol-basert til Java- og webservice-basert.
 • Banken ble senere kjøpt opp og prosjektet videreført og integrert hos kjøperen.
 • Hovedvekt på Oracle (DB), PL/SQL og noe Java
2003-2005 Searasoft Porto, Portugal
Freelance web programmerer
 • Searasoft er et portugisisk firma som utvikler nettsider (seara.com)
 • Utviklet flere nettsted basert på PHP og MySQL i løpet av studietiden
1998 Statoil Nordkjosbotn, Norge
Stasjonsmedarbeider
 • Jobbet i kassen etter videregående og under førstegangstjenesten
 • Utviklet selvfølgelig et program for å forenkle fordelingen av skiftarbeid
1997 Storebrand Oslo/Tromsø/Ålesund, Norge
Konsulent og programutvikler
 • Ansvarlig for utviklingen av et landsdekkende program for bilforsikringsdivisjonen
 • Holdt foredrag og workshops om den ferdig utviklede løsningen.

Utdanning


2000-2005 Universitetet i Minho Guimarães, Portugal
Licentiat i Administrasjon og Informatikk
 • Mastergrad i administrasjon og informatikk
 • Utdanningen har fokus på å forme kandidater som kan bruke IKT for å løse virksomhetsbehov. Sentralt er arkitektur og anvendelse av informasjonssystemer.
 • Graden består av 300 ECTS Credits
 • Sluttkarakter var «A»
 • Mottok premien “Universidade do Minho”, som blir gitt til den studenten som avslutter studiet med den beste sluttkarakteren. Prisen var i form av en gjennomsnittlig månedslønn, fire trykk av en lokal kunstner og et diplom. Et fint minne fra tiden i Portugal!
 • Mottok akademiske hederspriser hvert skoleår. Prisene var i form av et diplom og en mindre pengepremie.
 • Da jeg flyttet til Portugal året før jeg startet på studiet kunne jeg ikke portugisisk. Opptaksprøver, all undervisning og alle eksamener var på portugisisk – uten unntak.
1994-1997 Kvaløysletta Videregående Skole Tromsø, Norge
Økonomi og Administrasjon
Sluttkarakter: 5,1

Teknologiske bekjentskaper


 • Noen teknologier og systemer jeg har hatt relativt mye med å gjøre:
  • Ansi-C, Java, SQL, PL/SQL, Prolog, VBA, HTML, JavaScript, CSS, PHP, Python
  • Windows, Linux (RHEL/Ubuntu), Kubernetes, Apache, Varnish, Hitch, Tomcat, MySQL, Percona, MySQL, Postgres, Oracle, LDAP, Drupal, Solr, Postfix, Zimbra, Drupal, Moodle, Xwiki, Confluence, Subversion, Git, Jira, Office 365, Sharepoint, PowerApps, Contempus, m.fl.
 • Noen teknologier jeg har hatt litt med å gjøre:
  • Nettverk, VPN, Kontainere, Continuous Integration/Continuous develpment (CI/CD), Cloud, OpenShift, Azure, Ephorte, Symfony (PHP), m.fl.
 • Jeg utviklet for noen år siden en open source publiseringsløsning (FlexiPublish) og i senere tid en mobilapp (SociAlarm) som inntil nylig lå på Google Play App Store.
 • Listen over teknologiske bekjentskap er absolutt ikke utfyllende.

Sertifiseringer


 • CKA (Certified Kubernetes Administrator)
 • TOGAF9 Certified
 • PRINCE2 Foundation
 • ITIL4 Foundation
 • AZ900

Språk


Norsk Morsmål
Engelsk Muntlig og skriftlig, flytende
Portugisisk Muntlig og skriftlig, flytende
Spansk Muntlig og skriftlig forståelse
Tysk og Fransk Kun grunnleggende forståelse

Diverse


 • Fritiden bruker jeg stort sett på samboer og 2 hjemmeboende barn på 4 og 7 år.
 • Når jeg har tid tar jeg meg gjerne en fjelltur, går på ski og står på snowboard. I den senere tid har jeg måttet dedikere meg mer og mer til hus, oppussing og hagearbeid. Da passer det bedre med nyere hobbyer jeg har tatt opp, som (analoge) klokker, hjemmeautomasjon programmering av microchips, sensorer og internet of things.
 • Tidligere har drevet litt med fotball, volleyball, maraton, halvmaraton og motbakkeløp
 • Jeg har fullført førstegangstjeneste i sjøforsvaret ved Nes Fort (1998)
 • Jeg har holdt en lang rekke foredrag i inn- og utland om teknologi og prosjekter for blant annet teknologer, politikere, byråkrater, lærere og faktisk en ambassadør.
 • Har sittet i styrene i Nordkjosmessa, Nordkjosbotn Idrettslag (som vara) og et borettslag.

Annen Informasjon


 • Har førerkort klasse B